„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Projev k 77. výročí Pražského povstání

Rok co rok se setkáváme na tomto místě, před budovou Českého rozhlasu, abychom uctili památku padlých bojovníků květnového Pražského povstání. Letos je tomu 77 let, co obyvatelé Prahy a po nich i ostatní Češi povstali proti nacistické okupaci naší vlasti. Nejednou jsme za tu dlouhou dobu slyšeli hlasy „dobromyslů“ nabádající nás k opuštění této tradice: Cožpak to nestačilo? Jak dlouho ještě hodláte připomínat tyto sice hrdinské a historické, ale přece jenom poněkud odtažité události? Copak v současném světě nejsou problémy a hrozby aktuálnější než oběti, které přinesli naši otcové a dědové za svou vlast a za naši společnou svobodu? Dnes s větší jistotou, než kdykoli předtím odpovídáme – ne, nejsou! Za rok nebo za deset let uvidíme, zda tyto dnešní palčivé problémy a mimořádné hrozby nevyčpí, neukážou se jako domnělá a pomíjivá nebezpečenství, jako pouhé přeludy na pozadí událostí, jejichž důležitost naopak má tendenci vzrůstat.

Právě opravdová, nesmyšlená hrozba, kterou je válka v našem bezprostředním sousedství, činí vzpomínky na Pražské povstání, na jeho průběh a vyústění, na bezmezné hrdinství jeho účastníků tak děsivě aktuálními. Není to polozapomenutá lekce z dějin 20. století, je to bezprostřední, oslovující žitá zkušenost, v mnoha případech takřka rodinná vzpomínka. Je to zřídlo četných ponaučení, společenských a ryze osobních. Je to pravá míra, podle které můžeme nově seřazovat morální a společenské hodnoty.

Nelítostná válka se v současné době nevede pouze v Ukrajině, ale i na bojištích virtuálních, které nejsou nijak geograficky omezené a které se bezprostředně dotýkají i nás. Málokdy byla síla této takzvané informační války tak zřetelná jako nyní, při konfliktu na Ukrajině. Pro Český rozhlas jako médium veřejné služby je tak velkým a velmi nesnadným úkolem přinášet pravdivé a ověřené informace a zároveň odhalovat propagandu a dezinformace, které se ve veřejném prostoru objeví.

Intenzita informační války může být stejně zničující jako intenzita války, která se vede pomocí tanků, bombardování a řízených střel. Zničující mohou být i její následky v podobě klamání veřejnosti, vyvolávání pocitů strachu, nenávisti či nesnášenlivosti. Ať chceme či nechceme, součástí válečného konfliktu jsme v důsledku toho my všichni. Naší velkou zodpovědností je, abychom vedli boj proti dezinformacím tvrdě, nelítostně, ale zároveň obezřetně a s chladnou hlavou. A to hlavně a především proto, abychom – třeba v dobré víře – nepodkopali základy naší demokratické společnosti, které stojí na svobodě slova, pluralitě a toleranci.

Památka na naše padlé před 77 lety a pohled na neuvěřitelnou statečnost ukrajinského lidu bojujícího, jak uznávají všichni, nejen za sebe, ale také za svobodu celého západního světa, tudíž i za naši svobodu, vyjevuje staré, ale stále platné pravdy, že jsou hodnoty a mravní zásady, které nezastarají nikdy. Že nikdy nezastará hodnota lásky k vlasti, k rodné zemi, ať již té hodnotě říkáme vlastenectví nebo patriotismus. Že vlast musí být dostatečně silná, chce-li být svobodná. Že její obránci musí být zmužilí, že vojenství není povolání včerejší, ale zatraceně dnešní a nejspíš i zítřejší. Že lidský život je hodnotou nejvyšší, leč i přesto si dovedeme představit situace, kdy je třeba ho přinést na oltář svobody, aby vůbec měl vyšší smysl.

Právě schopnost sebeobětování, schopnost překonání obranných instinktů ve prospěch hodnot a idejí odlišuje člověka rozumného od zvířete. Jsem přesvědčen, že mnozí z vás jsou schopni uvést i další pravdy a principy vyplývající ze zkušenosti květnového Pražského povstání. Právě proto, že jsou to pravdy nepomíjivé, budeme si i my vždy připomínat jejich trvalou platnost. Myslím si, že věrnost těmto zásadám předávaná z generace na generaci je právě tím poselstvím, jež padlí hrdinové zanechali nám, jejich přímým potomkům.

Čest jejich památce a věrni zůstaneme.