„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Reakce na otevřený dopis vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře

Vážený pane kancléři, reaguji tímto na Váš otevřený dopis a stížnost ze dne 9. 5. 2022, která se týká obsahu tří novinářských článků zveřejněných na zpravodajském webu iROZHLAS.cz pod titulky: „Skartaci tajných dokumentů na Hradě nařídil sám Mynář. Zahájena byla ještě ten den, kdy vydal pokyn; Hrad je v podezření, že zničil dalších 32 tajných zpráv. Například o aktivitách Ruska na Ukrajině; Mynář odletěl bez vědomí premiéra a ministra zahraničí do Kataru.‚ Skandální,‘ říká senátor Fischer“.

Ve svém otevřeném dopise požadujete, aby Český rozhlas uvedl věci na pravou míru a požadujete omluvu, která má být adresována jak KPR, tak čtenářům serveru iROZHLAS.cz. Dále žádáte ukončení podjatého podávání zpráv o činnosti prezidenta republiky a KPR a konečně i prošetření všech tří dezinformačních kauz, kterých se podle Vás dopustila redaktorka Chaloupská.

Český rozhlas v souladu s Vaším požadavkem všechny zmíněné články pečlivě prozkoumal s ohledem na ustanovení zákona o ČRo, Kodexu ČRo i vysoké žurnalistiké standardy, které jako médium veřejné služby uplatňuje na práci svých zaměstnanců. Závěrem tohoto posouzení je, že na straně Českého rozhlasu nedošlo k žádnému pochybení.

Jako generální ředitel Českého rozhlasu se musím zároveň ohradit proti označení výše uvedených příspěvků zveřejněných na zpravodajském webu iROZHLAS.cz pojmem „dezinformační kauzy“. Zároveň musím odmítnout Váš požadavek na ukončení podjatého podávání zpráv, neboť odmítáme, že by se toho Český rozhlas kdy dopustil.  Jedním z prvořadých úkolů Českého rozhlasu je v souladu s čl. 6. odst. 6.1 Kodexu Českého rozhlasu zprostředkovávat veřejnosti informace ve zpravodajských a publicistických pořadech. Český rozhlas jako médium veřejné služby má povinnost se ve svém zpravodajství věnovat záležitostem veřejného zájmu a poskytovat o nich veřejnosti přesné a spolehlivé informace. Tato povinnost je pro Český rozhlas prvořadá, neboť umožňuje zásobení veřejnosti všemi dostupnými fakty nezbytnými pro rozvoj kvalitní debaty o věcech celospolečenského zájmu. Debata o veřejných záležitostech pak musí být v zájmu naplnění konstitutivních znaků demokratického státu nerušená, robustní a široce otevřená. Každý veřejný činitel se pak musí smířit s tím, že záležitosti fungování instituce, ve které působí, mohou být předmětem novinářského zájmu.

Pokud se týká Vašich konkrétních námitek proti obsahu výše uvedených novinářských článků, pak považuji za nezbytné uvést, že reportéři Českého rozhlasu ve dvou prvních případech žádali odpovědné osoby o vyjádření v dostatečném časovém předstihu před vydáním předmětných článků. V obou případech reakce přišla až po vydání těchto článků a vždy byla v souladu s novinářskými standardy k článkům připojena, aby informace veřejnosti byly úplné a správné. Tvrzení týkající se skartace jednotlivých dokumentů získali reportéři od Národního bezpečnostního úřadu podle zákona o svobodném přístupu k informacím a poté byly konzultovány s příslušnými odborníky.

Jde-li o Vaši námitku o nepřesnosti určitých informací, jsem přesvědčen, že pokud byla některá tvrzení zjednodušena, pak se jednalo o dovolenou míru novinářského zjednodušení, které je třeba chápat jako nutnost, neboť se jako médium veřejné služby obracíme k široké veřejnosti a nikoliv k odborníkům na problematiku práce s dokumenty. Významné pro konečné zhodnocení novinářské práce musí vždy být to, aby celkové vyznění určité informace odpovídalo pravdě, což je v případě dotčených článků beze zbytku splněno.

Pokud se týká třetího příspěvku, pak nemohu souhlasit s Vaším argumentem, že diplomacie není věcí veřejnou. Uvedené se snad může týkat diplomatické korespondence, která je chráněna a je nedotknutelná, avšak zahraniční politika je zcela logicky stejným středobodem zájmu jako vnitrostátní politika a není na místě v oblasti informování o zahraniční politice média jakkoliv omezovat. K výše uvedenému dodáváme, že nesoulad mezi vládou a prezidentem republiky stran zahraniční politiky pak nepochybně záležitostí veřejného zájmu je a veřejnost má právo znát relevantní informace, aby mohla být vedena kvalitní celospolečenská debata. 

Na základě výše uvedeného neshledávám důvod k tomu, aby se Český rozhlas omlouval, ať už KPR nebo čtenářům iROZHLAS.cz, neboť Český rozhlas dostál beze zbytku svojí povinnosti zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti se zachováním všech novinářských zásad a pravidel.

S pozdravem

Mgr. René Zavoral